当前位置:福百问>百科问答>观巴黎油画记(带拼音)

观巴黎油画记(带拼音)

2023-03-19 03:28:16 编辑:join 浏览量:537

观巴黎油画记(带拼音)

【原文】观巴黎油画记 〔清〕薛福成 光绪十六年春闰二月甲子,余游巴黎蜡人馆。见所制蜡人,悉仿生人,形体态度,发肤颜色,长短丰瘠,无不毕肖。自王公卿相以至工艺杂流,凡有名者,往往留像于馆。或立或卧,或坐或俯,或笑或哭,或饮或博,骤视之,无不惊为生人者。余亟叹其技之奇妙。译者称:“西人绝技,尤莫逾油画,盍驰往油画院,一观普法交战图乎?” 其法为一大圜室,以巨幅悬之四壁,由屋顶放光明入室。人在室中,极目四望,则见城堡、冈峦、溪涧、树林,森然布列;两军人马杂遝;驰者、伏者、奔者、追者、开枪者、燃炮者、搴大旗者、挽炮车者,络绎相属。每一巨弹堕地,则火光迸裂,烟焰迷漫;其被轰击者,则断壁危楼,或黔其庐,或赭其垣。而军士之折臂断足、血流殷地、偃仰僵仆者,令人目不忍睹。仰视天,则明月斜挂,云霞掩映;俯视地,则绿草如茵,川原无际。几自疑身外即战场,而忘其在一室中者。迨以手扪之,始知其为壁也、画也、皆幻也。 余闻法人好胜,何以自绘败状,令人丧气若此?译者曰:“所以昭炯戒,激众愤、图报复也。”则其意深长矣。 夫普法之战,迄今虽为陈迹,而其事信而有征。然者此画果真邪、幻邪?幻者而同于真邪?真者而同于幻邪?斯二者盖皆有之。 ——选自《庸庵全集》 【译文】 光绪十六年春闰二月甲子日,我游览了巴黎蜡人馆。看到所塑造的蜡人,全都仿照活人的样子,那形体神态、头发肤色、高矮胖瘦,没有不完全相像的。从达官贵族以至工艺家和各行各业的人,凡是有名气的,每每在馆里留下蜡像。有的站着,有的躺着,有的坐着,有的弯着腰,有的笑,有的哭,有的在喝酒,有的在博戏,猛然一看,没有不惊叹象是活人似的。我再三赞叹制作蜡人技术的奇妙。翻译人员说:“西方人绝妙的技艺,尤其没有超过油画的,您何不马上到油画院去,看一下普法交战图呢?” 那幅画的展出方法是在一间又大又圆的房屋里,把巨大的画幅悬挂在四面墙壁上,从屋顶上放光线进入室内。人在房屋里,放眼四望,就可以看见城堡、山冈、溪流、树林,密集地分布排列着,敌我两军的人马纷乱拥挤:驱马奔驰的,卧倒在地的,逃跑的,追击的,开枪的,点炮的,拔大旗的,拉炮车的,连续不断。每当一颗巨大的炮弹落地,就立刻火光迸射,烟火弥漫;那些遭到炮击的地方,就见断壁破楼,有的熏黑了房屋,有的烧红了围墙。而士兵们折臂断腿,血流成河染红了地面,仰着趴着的死伤士兵,实在叫人不忍心看。抬头看看天空,明亮的月亮斜挂,云彩衬托着;低头看看地面,绿草就象地毯,广阔的平野一望无际。几乎自己怀疑身外就是战场,而忘记自己是在一间屋子里似的。等到用手去摸摸它,才知道那原是墙壁、是油画,都是画出来的。 我听说法国人好胜,为什么自己偏要画打败仗的情景,叫人看了这样丧气?翻译人员说:“这是用来昭示明白的鉴戒,激发群众的义愤,图谋报复啊。”这样说来它的意义就很深远了。 普鲁士王国和法国的战争,到现在虽然已成为过去的事,而那一事件是确凿而有根据的。然而这幅油画果然是真的呢,还是假的?是虚构的画符合于真实的事呢?还是真实的事与虚构的画相同呢?这两种情况大概是都存在的。【原文拼音】guān bā lí yóu huà jì  〔qīng 〕xuē fú chéng  guāng xù shí liù nián chūn rùn èr yuè jiǎ zǐ ,yú yóu bā lí là rén guǎn 。jiàn suǒ zhì là rén ,xī fǎng shēng rén ,xíng tǐ tài dù ,fā fū yán sè ,zhǎng duǎn fēng jí ,wú bú bì xiāo 。zì wáng gōng qīng xiàng yǐ zhì gōng yì zá liú ,fán yǒu míng zhě ,wǎng wǎng liú xiàng yú guǎn 。huò lì huò wò ,huò zuò huò fǔ ,huò xiào huò kū ,huò yǐn huò bó ,zhòu shì zhī ,wú bú jīng wéi shēng rén zhě 。yú jí tàn qí jì zhī qí miào 。yì zhě chēng :“xī rén jué jì ,yóu mò yú yóu huà ,hé chí wǎng yóu huà yuàn ,yī guān pǔ fǎ jiāo zhàn tú hū ?” qí fǎ wéi yī dà huán shì ,yǐ jù fú xuán zhī sì bì ,yóu wū dǐng fàng guāng míng rù shì 。rén zài shì zhōng ,jí mù sì wàng ,zé jiàn chéng bǎo 、gāng luán 、xī jiàn 、shù lín ,sēn rán bù liè ;liǎng jun1 rén mǎ zá tà ;chí zhě 、fú zhě 、bēn zhě 、zhuī zhě 、kāi qiāng zhě 、rán pào zhě 、qiān dà qí zhě 、wǎn pào chē zhě ,luò yì xiàng shǔ 。měi yī jù dàn duò dì ,zé huǒ guāng bèng liè ,yān yàn mí màn ;qí bèi hōng jī zhě ,zé duàn bì wēi lóu ,huò qián qí lú ,huò zhě qí yuán 。ér jun1 shì zhī shé bì duàn zú 、xuè liú yīn dì 、yǎn yǎng jiāng pú zhě ,lìng rén mù bú rěn dǔ 。yǎng shì tiān ,zé míng yuè xié guà ,yún xiá yǎn yìng ;fǔ shì dì ,zé lǜ cǎo rú yīn ,chuān yuán wú jì 。jǐ zì yí shēn wài jí zhàn chǎng ,ér wàng qí zài yī shì zhōng zhě 。dài yǐ shǒu mén zhī ,shǐ zhī qí wéi bì yě 、huà yě 、jiē huàn yě 。 yú wén fǎ rén hǎo shèng ,hé yǐ zì huì bài zhuàng ,lìng rén sàng qì ruò cǐ ?yì zhě yuē :“suǒ yǐ zhāo jiǒng jiè ,jī zhòng fèn 、tú bào fù yě 。”zé qí yì shēn zhǎng yǐ 。 fū pǔ fǎ zhī zhàn ,qì jīn suī wéi chén jì ,ér qí shì xìn ér yǒu zhēng 。rán zhě cǐ huà guǒ zhēn xié 、huàn xié ?huàn zhě ér tóng yú zhēn xié ?zhēn zhě ér tóng yú huàn xié ?sī èr zhě gài jiē yǒu zhī 。 ——xuǎn zì 《yōng ān quán jí 》 【译文拼音】 guāng xù shí liù nián chūn rùn èr yuè jiǎ zǐ rì ,wǒ yóu lǎn le bā lí là rén guǎn 。kàn dào suǒ sù zào de là rén ,quán dōu fǎng zhào huó rén de yàng zǐ ,nà xíng tǐ shén tài 、tóu fā fū sè 、gāo ǎi pàng shòu ,méi yǒu bú wán quán xiàng xiàng de 。cóng dá guān guì zú yǐ zhì gōng yì jiā hé gè háng gè yè de rén ,fán shì yǒu míng qì de ,měi měi zài guǎn lǐ liú xià là xiàng 。yǒu de zhàn zhe ,yǒu de tǎng zhe ,yǒu de zuò zhe ,yǒu de wān zhe yāo ,yǒu de xiào ,yǒu de kū ,yǒu de zài hē jiǔ ,yǒu de zài bó xì ,měng rán yī kàn ,méi yǒu bú jīng tàn xiàng shì huó rén sì de 。wǒ zài sān zàn tàn zhì zuò là rén jì shù de qí miào 。fān yì rén yuán shuō :“xī fāng rén jué miào de jì yì ,yóu qí méi yǒu chāo guò yóu huà de ,nín hé bú mǎ shàng dào yóu huà yuàn qù ,kàn yī xià pǔ fǎ jiāo zhàn tú ne ?” nà fú huà de zhǎn chū fāng fǎ shì zài yī jiān yòu dà yòu yuán de fáng wū lǐ ,bǎ jù dà de huà fú xuán guà zài sì miàn qiáng bì shàng ,cóng wū dǐng shàng fàng guāng xiàn jìn rù shì nèi 。rén zài fáng wū lǐ ,fàng yǎn sì wàng ,jiù kě yǐ kàn jiàn chéng bǎo 、shān gāng 、xī liú 、shù lín ,mì jí dì fèn bù pái liè zhe ,dí wǒ liǎng jun1 de rén mǎ fēn luàn yōng jǐ :qū mǎ bēn chí de ,wò dǎo zài dì de ,táo pǎo de ,zhuī jī de ,kāi qiāng de ,diǎn pào de ,bá dà qí de ,lā pào chē de ,lián xù bú duàn 。měi dāng yī kē jù dà de pào dàn luò dì ,jiù lì kè huǒ guāng bèng shè ,yān huǒ mí màn ;nà xiē zāo dào pào jī de dì fāng ,jiù jiàn duàn bì pò lóu ,yǒu de xūn hēi le fáng wū ,yǒu de shāo hóng le wéi qiáng 。ér shì bīng men shé bì duàn tuǐ ,xuè liú chéng hé rǎn hóng le dì miàn ,yǎng zhe pā zhe de sǐ shāng shì bīng ,shí zài jiào rén bú rěn xīn kàn 。tái tóu kàn kàn tiān kōng ,míng liàng de yuè liàng xié guà ,yún cǎi chèn tuō zhe ;dī tóu kàn kàn dì miàn ,lǜ cǎo jiù xiàng dì tǎn ,guǎng kuò de píng yě yī wàng wú jì 。jǐ hū zì jǐ huái yí shēn wài jiù shì zhàn chǎng ,ér wàng jì zì jǐ shì zài yī jiān wū zǐ lǐ sì de 。děng dào yòng shǒu qù mō mō tā ,cái zhī dào nà yuán shì qiáng bì 、shì yóu huà ,dōu shì huà chū lái de 。 wǒ tīng shuō fǎ guó rén hǎo shèng ,wéi shí me zì jǐ piān yào huà dǎ bài zhàng de qíng jǐng ,jiào rén kàn le zhè yàng sàng qì ?fān yì rén yuán shuō :“zhè shì yòng lái zhāo shì míng bái de jiàn jiè ,jī fā qún zhòng de yì fèn ,tú móu bào fù ā 。”zhè yàng shuō lái tā de yì yì jiù hěn shēn yuǎn le 。 pǔ lǔ shì wáng guó hé fǎ guó de zhàn zhēng ,dào xiàn zài suī rán yǐ chéng wéi guò qù de shì ,ér nà yī shì jiàn shì què záo ér yǒu gēn jù de 。rán ér zhè fú yóu huà guǒ rán shì zhēn de ne ,hái shì jiǎ de ?shì xū gòu de huà fú hé yú zhēn shí de shì ne ?hái shì zhēn shí de shì yǔ xū gòu de huà xiàng tóng ne ?zhè liǎng zhǒng qíng kuàng dà gài shì dōu cún zài de 。请采纳~

标签:拼音,油画,巴黎

版权声明:文章由 福百问 整理收集,来源于互联网或者用户投稿,如有侵权,请联系我们,我们会立即处理。如转载请保留本文链接:https://www.fubaiwen.com/answer/190330.html
热门文章
二维码